нарицатисѧ

нарицатисѧ
НАРИЦА|ТИСѦ (143), ЮСѦ, -ѤТЬСѦ гл. Называться, именоваться:

ово бо нарицѧѥтьсѧ прѣлюбодѣ˫аниѥ. (καλεῖται) КЕ XII, 240а; а не словъмь тъчию нарицѧимъсѧ крьсть˫ани. СбТр XII/XIII, 28; Таковымъ ѹбо женамъ не по(д)баеть быти. ни нарицатисѧ тако. правило повелѣваеть. КР 1284, 80а; гнѣвѹ чада ѿ ап҃ла нарицаютьсѧ. (προσαγορεύονται) ПНЧ 1296, 113 об.; тѣмь и диктаторъ нарицаше(с) (ἐκαλεῖτо) ГА XIII–XIV, 131б; мужи мудри и смыслени ‹и› нарицахусѧ Полѧне. ЛЛ 1377, 4; и сн҃мь Б҃иѥмъ нарицаѥтсѧ тварь. КТур. XII сп. XIV, 58; причастiсѧ моѥго кр҃щнь˫а. ѥже нарицатисѧ моiмь кр(с)тлемъ. СбЧуд XIV, 143а; Аще бо и нарицаѥтьсѧ чл҃вкмъ. то не образом(ь) || но притчею. Там же, 288в–г; измѣниша истину б҃ию во лжю. а нарицѧѥшисѧ вѣренъ. МПр XIV, 54; д҃нь седмыи... тѣмь недѣлѧ нарицаѥтсѧ СбХл XIV, 22 об.; а намъ великое дѣ˫анье и имѧ хр(с)ть˫аномъ и быти и нарицатисѧ ѡ немь. (ὀνομοζεσϑαι) ГБ XIV, 151б; д҃ша нарицѧетсѧ словесна же и разумна. ЖВИ XIV–XV, 34а; а дотоле ци не было д҃ни то(г). былъ но ни нарицалъсѧ недѣ(л). СбПаис XIV/XV, 21 об.; како нарицаѥть(с) имѧ твоѥ с҃те || онъ же ре(ч) георгии нарицаюсѧ. Пал 1406, 179–180; Семеѡнъ же при˫а градъ Ѡдьрѣнь иже первоѥ Ѡрестовъ городъ нарицашесѧ с҃на Агамемнонъ. ЛИ ок. 1425, 17;

прич. в роли с.:

О наричаюштиихъсѧ чистыихъ (περὶ τῶν ὀνομαζόντων) КЕ XII, 22б;

| образн.:

токмо самъ на сѧ вжагаеть главню. животну нарицающюсѧ отъ д҃ша свое˫а ѹмертвнье. (ἀνακαλоύμενоς) ФСт XIV, 197в;

|| прославляться:

Блѹдъ же и вьсѧка нечи||стота. и лихоимьство да не нарицѧѥтьсѧ въ васъ. (μηδὲ ὀνоμαζέσϑω) Изб 1076, 204–204 об.; им˫а твоѥ нарицаѥтьсѧ въ насъ. СкБГ XII, 18а.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "нарицатисѧ" в других словарях:

  • блаженѣи — (21) сравн. степ. к блаженыи в 1 знач.: чьто бо льгчѩѥ ˫азыка въздьржати. чьто ли блаженѣѥ доброхвальна оуста носити. Изб 1076, 96; что бо ѥсть сего бл҃жнѣѥ. еже англе(с)комоу ликоу подобитисѩ на землi (μακαριώτερον) КР 1284, 194в; долготерпеливъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • блоудословити — БЛОУДОСЛОВ|ИТИ (1*), ЛЮ, ИТЬ гл. Говорить вздор: [о ереси мелхиседекиан] силнѣиши. б҃а ѡц҃а г҃а нашего iс҃а х҃а. мелхиседека ||=блоудословѩще быти. и сего ра(д) нарицатисѩ емоу рѣша. безъ ѡц҃а и безъ мт҃ре. и не родословн(а) КР 1284, 396в г …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • наречениѥ — НАРЕЧЕНИ|Ѥ (41), ˫А с. 1.Название, наименование, прозвание: Иже аще къто имѧ приимъ хрьсть˫аньства рѹгаѥтьсѧ х҃ѹ. нѣсть пользы ѥмѹ отъ наречена˫а. (ἀπὸ τῆς προσηγορίας) КЕ XII, 191б; приѥмлюще ина нѣка˫а баснослови˫а. въносѧть •л҃• вѣкъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • наричатисѧ — см. нарицатисѧ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неродословьнъ — (5*) пр. Не имеющий родословной: видимъ бо вельблѹдицю вашю. безъ о҃ца и безъ матере. и неродословнѹ. (ἀγενεαλόγητον) КР 1284, 376г; и сего ра(д) нарицатисѧ емѹ рѣша. безъ ѡ҃ца и безъ мт҃ре и неродословна. Там же, 396г; и того ра(д) нарицаеть(с)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • никыиже — (173) мест. отриц. Никакой, ни один: и ѹбогыи почиѥть на гробѣ твоѥмь. и никоѥгоже врѣда прииметь. Изб 1076, 52; ни маѯимѹ еп(с)пѹ быти. ни нарицатисѧ. ни сщ҃еныимъ отъ нѥго всѣмъ ни въ коѥмьже степене (ἐν οἱῳδήποτε βαϑμῷ) КЕ XII, 26а; Да˫аниѥ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повѣдати — ПОВѢДА|ТИ (607), Ю, ѤТЬ гл. 1.Рассказать (рассказывать), поведать, сказать: Повѣдаша нѣкотерии дх҃вьнии. достоини вѣрованию. ˫ако очивисть || нѣкъгда ˫ави сѧ имъ ди˫аволъ. (διηγήσαντο) Изб 1076, 193–194; ѿ петра гр‹амот›а. къ влъчькови. то еси ты …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • подвигноути — ПОДВИГН|ОУТИ (112), ОУ, ЕТЬ гл. 1.Подвинуть, сдвинуть с места, переместить: имаше же Оузантии столповъ •з҃•… аще въ первѣмь столпѣ възпи кто или камень подвиже, самъ позвьнѧше, второмѹ и прочимъ всемъ по рѧдѹ подаваше гла(с). (ἐσολευσεν) ГА XIV1 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»